Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

Henuttaunebu
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
Henuttaunebu
Henuttaunebu
2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka viawarkocz warkocz
Henuttaunebu
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viafreeway freeway

August 01 2018

Henuttaunebu
Henuttaunebu
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
Henuttaunebu
2883 25aa
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaAmericanlover Americanlover
Henuttaunebu
Niesamowite jak zbliża SMS zakończony czerwonym serduszkiem. Nieśmiali kończą zielonym albo niebieskim. Fajnie działa buźka z serduszkowym buziakiem. No i lajk. Człowiek rośnie, licząc lajki. Lajkujący natychmiast stają się przyjaciółmi, wobec niereagujących stajemy się nieufni, a ci, którzy stawiają negatywny komentarz, to wrogowie.
— Katarzyna Nosowska „A ja żem jej powiedziała”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaTuptol Tuptol

July 23 2018

Henuttaunebu
2987 8d29 500
Reposted fromxanth xanth viatfu tfu
Henuttaunebu
1858 13c2 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
Henuttaunebu
0686 ee47 500
Henuttaunebu
Henuttaunebu
1576 be95 500
seize the snacks
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaRedHeadCath RedHeadCath
Henuttaunebu
5536 96db 500
Reposted fromidiod idiod vialoca-blueberry loca-blueberry
Henuttaunebu
8935 71bd 500
Reposted fromrol rol viaSapereAude SapereAude

June 11 2018

Henuttaunebu
0762 1081 500
Reposted fromfungi fungi vialoca-blueberry loca-blueberry
Henuttaunebu
Henuttaunebu
4966 2aac 500
Reposted fromtfu tfu
Henuttaunebu
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaTuptol Tuptol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl